วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแผร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566 (เล่ม 140 พิเศษ 32 ง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หน้า 28) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่สถานศึกษานำร่องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 (13) และมาตรา 28 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยความเห็นชอบของสานักงบประมาณ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ตาม ม.28 ให้แก่สถานศึกษานำร่องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 4 ประเภท คือ

 • สถานศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน) อัตรา 560 บาท/คน/ปี
 • สถานศึกษาขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน) อัตรา 350 บาท/คน/ปี
 • สถานศึกษาขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1,500 คน) อัตรา 240 บาท/คน/ปี
 • สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป) อัตรา 180 บาท/คน/ปี
  จัดสรรเพิ่มเติมให้สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ทั้ง 3 ประเภท คือ
  1) ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ใน 22 จังหวัดที่กำหนด (ท้ายประกาศ) จะได้รับอัตราเงินอุดหนุนเพิ่มเติม 100 บาท/คน/ปี
  2) ตั้งอยู่บนพื้นที่สันเขาหรือหุบเขา ใน 22 จังหวัดที่กำหนด (ท้ายประกาศ) จะได้รับอัตราเงินอุดหนุนเพิ่มเติม 400 บาท/คน/ปี
  3) ตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะ จะได้รับอัตราเงินอุดหนุนเพิ่มเติม 600 บาท/คน/ปี