วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

รวบรวมคำสั่ง/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 1. จังหวัดศรีสะเกษ 2. จังหวัดสตูล 3. จังหวัดระยอง 4. จังหวัดเชียงใหม่ 5. จังหวัดกาญจนบุรี 6. จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม


ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 1. จังหวัดสตูล 2. จังหวัดระยอง 3. จังหวัดศรีสะเกษ 4. จังหวัดเชียงใหม่ 5. จังหวัดกาญจนบุรี 6. จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี)


รายชื่อโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค. 2562)

>> คลิกที่นี่เพื่อ Download file Excel รายชื่อโรงเรียนนำร่อง ทั้ง 8 จังหวัด รวม 271 โรงเรียน << หรือ https://drive.google.com/open?id=1foXVVOs1wH2yE9o_vuT2X6CblD6nZM3k


บันทึกข้อความ

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชียงใหม่ และกาญจนบุรี


หนังสื่อราชการ สำคัญอื่น ๆ

เรื่อง หนังสือราชการ ของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอบข้อหารือ สพฐ. เกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ การคัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำราหรือสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่อง

ที่มา: https://www.edusandbox.com/command-announcement/