วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง นโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565  ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ลงนามในประกาศ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (3) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฉบับเต็ม

ที่มา : https://www.edusandbox.com