วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง พ. ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง “หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง พ. ศ. 2564” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาให้สถานศึกษานำร่องผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ลงนามในประกาศ “หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง พ. ศ. 2564” เรียบร้อยแล้ว

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาให้สถานศึกษานำร่องผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 15 (13) และมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/ 2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฉบับเต็ม

ที่มา https://www.edusandbox.com/15th-sep-announce-evaluate-sandbox/