วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ลงนามในประกาศ “หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2564” เรียบร้อยแล้ว

โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 15 (13) และมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฉบับเต็ม

ที่มา https://www.edusandbox.com/15th-sep-announce-quality-assurance/