วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องในสถานศึกษาอื่น พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ลงนามในประกาศ “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องในสถานศึกษาอื่น พ.ศ. 2564” เรียบร้อยแล้ว

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องในสถานศึกษาอื่น เพื่อใช้เป็นแนวทางพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 15 (13) และมาตรา 25 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ประกาศฉบับเต็ม

ที่มา https://www.edusandbox.com/15th-sep-announce-study-results/