วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ประกาศแล้ว!!!หลักเกณฑ์สำหรับจังหวัดที่สนใจเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564”

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ลงนามในประกาศ “หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2564” เรียบร้อยแล้ว

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาความพร้อมจังหวัดจำนวนและคุณสมบัติของคณะผู้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม มาตรา 7 วรรคสอง มาตรา 8 และมาตรา 15 (13) แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในการประชุมครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 จึงประกาศไว้ดังต่อไปนี้

หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่