วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ภาคีร่วมใจ จัดทำยุทธศาสตร์สื่อสารฯ ยุคใหม่ เพื่อใช้ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ

19 ก.ย. 2563
410

ภาคีร่วมใจ จัดทำยุทธศาสตร์สื่อสารฯ ยุคใหม่ เพื่อใช้ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมฯ


11 กันยายน 2563  คณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม เป็นเจ้าภาพการประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุม 1 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาคาร เอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร โดยผลผลิตของวันดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งท่าน วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฯ ได้นัดหมายประชุมฯ ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ สำหรับการประชุมในวันพรุ่งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ได้แก่

นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารฯ
นายธนกร ศรีสุขใส อนุกรรมการด้านการสื่อสารฯ
รศ.วิลาสินี พิพิธกุล อนุกรรมการด้านการสื่อสารฯ
นางเนตรชนก วิภาตะศิลปิน อนุกรรมการด้านการสื่อสารฯ
นายสมพงษ์ หลีเคราะห์ อนุกรรมการด้านการสื่อสารฯ
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี อนุกรรมการด้านการสื่อสารฯ และเลขานุการ
นางสาวเพียงแข เติมภิญโญ อนุกรรมการด้านการสื่อสารฯและผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้แทน)
รศ.ประภาภัทร นิยม ประธานอนุกรรมการด้านบุคคลฯ
รศ.ทิศนา แขมมณี ประธานอนุกรรมการด้านวิชาการฯ
นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ประธานอนุกรรมการด้านงบประมาณฯ
ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ ผู้แทนอนุกรรมการด้านนโยบายฯ
นายโกวิท คูพะเนียด ผู้แทนอนุกรรมการด้านกฎหมาย
นางรัตนา กิติกร ผู้จัดการโครงการมูลนิธิสยามกัมมาจล
นางมัลลวีร์ รอชโฟล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร สนก.
นางสาวปวีณา พริ้งเพราะ นักวิชาการศึกษา สนก.
นายพรชัย ถาวรนาน นักวิชาการศึกษา สนก.
นายเก ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสื่อสารสังคม สบน.
นางเนตรทราย แสงธูป ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สบน.
นายประสิทธิ์ สุขประสพโภคา นักวิชาการศึกษา สบน.
นายฉัตรชัย หล้ากันหา นักวิชาการศึกษา สบน.
นางสาวภัชธีญา ปัญญารัมย์ เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สบน.


*หมายเหตุ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจาก ThaiPBS, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), สถาบันสถาบันอาศรมศิลป์ และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เราได้เห็นการรวมพลังความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในประเทศไทย โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนผ่าน พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ที่ได้เริ่มประกาศใช้แล้วนั้น ต่อจากนี้ไปตลอดเส้นทางของการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยพลังของการสื่อสารสังคมจะได้เริ่มปรากฏภาพชัดผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่พวกเราภาคีเครือข่ายจะรวมกันสรรค์สร้างโดยมีเป้าหมายที่แน่วแน่ร่วมกันคือยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ


 

ผู้เขียน: ประสิทธิ์ สุขประสพโภคา, เก ประเสริฐสังข์
กราฟิกดีไซน์เนอร์: เก ประเสริฐสังข์
ผู้อัพโหลดคอนเทนต์: ภัชธีญา ปัญญารัมย์