วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

รายงานผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2565


รายงานผลการดำเนินงานด้านการสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายใต้โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดปัตตานี

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

อนุบาลปัตตานี
ยะหริ่ง
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
วัดสุวรรณากร

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2

บ้านประจัน
มายอ (สถิตย์ภูผา)
บ้านม่วงเตี้ย
บ้านระแว้ง
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
บ้านคลองช้าง

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3

บ้านกะรุบี
บ้านโคกนิบง

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

วุฒิชัยวิทยา
เดชะปัตตนยานุกูล
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

จงรักสัตย์วิทยา
ซอลีฮียะห์
ประสานวิทยามูลนิธิ
ปูยุดประชารักษ์
อิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์
ยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ

สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

บ้านเขาตูม