วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ต้นแบบแบบองค์รวมด้วยกระบวนวิจัยแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี

รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ต้นแบบแบบองค์รวมด้วยกระบวนวิจัยแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี