วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

คำสั่ง/ประกาศ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องในสถานศึกษาอื่น พ.ศ. 2564

18 ก.ย. 2564
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ได้ลงนามในประกาศ “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนระหว่างสถานศึกษานำร่องในสถานศึกษาอื่น พ.ศ. 2564” เรียบร้อยแล้ว โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบวุฒิการศึกษ