วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

กิจกรรม

ประชุมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย 0KRs ระดับสังกัดของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

19 ม.ค. 2567
วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยนางสาวภัสสร จิตรแก้ว นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วย OKRs ระดับต้นสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม OKRs ในระดับสถานศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด รับทราบ และแลกเปลี่ย