วันเสาร์, 10 มิถุนายน 2566

กิจกรรม

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
พื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2566
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย : “กิจกรรม kids ดี สุขภาพดี”
ประชุมรับฟังการสะท้อนผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษาจังหวัดปัดตานี
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จัดโครงการมหกรรมวิชาการ
โรงเรียนบ้านคลองช้างจัดประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนบ้านเขาตูมจัดกิจกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach)
โครงการ Open House โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านกะรุบี