วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

กิจกรรม

จัดทำคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจัดทำคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน – โรงเรียนบ้านระแว้ง
ติดตามผลการพัฒนานักเรียนด้านการอ่านเขียนชั้น ป.1
จัดทำคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเชื่อมต่อทางการศึกษาระดับปฐมวัย กับชั้น ป. 1
เรียนรู้การทำเกษตรอย่างยั่งยืน ฝึกปฏิบัติการทำนาตามวิถีชีวิตของชาวนา
การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ OKRs
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านระแว้ง
การประชุมชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้ามัดซ้อม