วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565
sdsdsds

ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีต้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผล ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

05 พ.ค. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 รศ.เอกรินทร์ สังข์ทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ วิจัยและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนางอภิญญา แพทย์ศรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวม 15 คน โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการป

นิเทศ ติดตามการปรับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ในการนำกรอบหลักสูตร Pattani Heritage และจุดเน้นเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

12 เม.ย. 2565
วันที่ 8, 12 เมษายน 2565 นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี รักษาการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงนิเทศ ติดตามการปรับหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ในการนำกรอบหลักสูตร Pattani Heritage และจุดเน้นเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามวิสัยทัศน์ของหลักสูตร

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ปัตตานี จัดกิจกรรม PLC นิเทศ ติดตาม การปรับหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

07 เม.ย. 2565
วันที่ 7 เมษายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ในฐานะรับผิดชอบด้านส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัตปัตตานี จัดกิจกรรม PLC นิเทศ ติดตาม การปรับหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปแกรม Google Meet