วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีระยะที่ 2 (Open House 2024)”

วันที่ 23 เมษายน 2567

ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ทั้ง 6 หน่วยงาน เพื่อเตรียมการจัดงาน Open House 2024 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี โดยในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. น.ส.ฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ พร้อมด้วย นางอานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ จัดประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “โครงการนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี่ ระยะที่ 2 (Open House 2024)” พร้อมตอบข้อซักถาม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Google Meet จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมี ศึกษานิเทศก็และนักวิชาการศึกษา ต้นสังกัด เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้