วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

จัดประชุมชี้แจงการนำเครื่องมือการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

19 ก.พ. 2567
75