วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเกอโคกโพธิ์ ประจำปีการศึกษา 2566

07 มี.ค. 2567
95

เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2567 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอโคกโพธิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือปลักปาบ และค่ายลูกเสือโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 เพื่อฝึกความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี การทำงานเป็นระบบหมู่ และการนำประสบการณ์จากการอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลุล่วงไปได้ด้วยดี