วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สำรองและสามัญโรงเรียนบ้านประจัน

07 มี.ค. 2567
65

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นางแวมัสนะห์ แส๊ะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประจัน และคณะครูได้ ร่วมจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สำรองและสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ อดทน สามัคคี มีวินัย รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และะรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม