วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

นิเทศติดตามโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดปัตตานี

05 ก.พ. 2567
136

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง รศ.ดร.คณิตา นิจจรัลกุล อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทีมวิจัยโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศน. ศรจ.ปัตตานี โดยมานิเทศการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอนโดยคุณครูวรัชญา ใจลัดหลวง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการงานอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอนโดยคุณครูนงเยาว์ รัตน์น้อย และได้ร่วม PLCแลกเปลี่ยนหารือกับครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณท่านอาจารย์และคณะที่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาต่อไป