วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

โครงการสานเสวนาบทบาทของผู้ปกครอง ชุมชนในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

05 ก.พ. 2567
48

วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้นางจุฑารัตน์ อรุโณทัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และระดมความคิดเห็นในการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมโครงการสานเสวนาบทบาทของผู้ปกครอง ชุมชน ในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยมีนายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการฯณ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี