วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ประชุมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย 0KRs ระดับสังกัดของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และสังกัด สพม.ปัตตานี

19 ม.ค. 2567
96

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 นายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยนางสาวภัสสร จิตรแก้ว นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย OKRs ระดับต้นสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม OKRs ในระดับสถานศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด รับทราบ และแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับสังกัด ร่วมกับทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มอปัตตานี ศน.สพม.ปัตตานี ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครูจากสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี สังกัด สพม.ปัตตานี (รร.เดชะปัตตนยานุกูล รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และ รร.วุฒิชัยวิทยา) ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์มอ.ปัตตานี โดยมี รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย