วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ประชุมแลกเปลี่ยนการบีบเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย OKRs ระดับต้นสังกัดของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมศึกษาจังหวัดปัตตานี และสังกัด สช.ปัตตานี

19 ม.ค. 2567
91

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 นายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอานีซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย 0KRs ระดับต้นสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม 0KRs ในระดับสถานศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด รับทราบ และแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับสังกัด ร่วมกับทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ศน.และนวก.สช.ปัตตานี ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครูจากสถานศึกษานำร่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี สังกัด สช.ปัตตานี (รร.ส่งเสริมศาสน์ รร.ประสานวิทยามูลนิธิ รร.จิปิภพพิทยา รร.ซอลีฮียะห์ รร.วรคามินอนุสรณ์ รร.ดรุณศาสน์วิทยา รร.จงรักสัตย์วิทยา รร.อิบนูอัฟฟานบูรณวิทย์ รร.มุสลิมสันติชน รร.ยุวอิสลามวิทยา และ รร.ปูยุดประชารักษ์) ณ ห้องประชุม สช.ปัตตานี โดยมี ผู้อำนวยการ สช.ปัตตานี รองผู้อำนวยการ สช.ปัตตานี เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย