วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ประชุมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย 0KRs ระดับสังกัดของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

19 ม.ค. 2567
95

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์พร้อมด้วยนางสาวภัสสร จิตรแก้ว นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วย OKRs ระดับต้นสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม OKRs ในระดับสถานศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด รับทราบ และแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาระดับสังกัดร่วมกับทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ศน.สพป.ปัตตานี เขต 3 ศน.สพม.ปัตตานี ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครูจากสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 (รร.บ้านกะรุบี รร.บ้านโคกนิบง และ รร.บ้านช่องแมว) ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 โดยมี ผู้อำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 3 และรองผู้อำนวยการ สพป.ปัตตานีเขต 3 เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย