วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

จัดทำคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจัดทำคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน

06 ธ.ค. 2566
163

ในวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2566

ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นางอานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี และ น.ส.พวงสุรีย์ วรคามิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ เข้าร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงแรมบียอนด์สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาฯ กพฐ.เป็นประธานเปิดการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจาก 8 จังหวัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานวิชาการ ผู้แทนสถานศึกษานำร่องศึกษานิเทศก์ ภาคีเครือข่ายที่ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานส่วนกลาง ในการประชุมนี้ได้แบ่งคณะทำงานเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 คณะทำงานเป็นผู้แทนนักวิชาการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเรื่องการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และชุดที่ 2 คณะทำงานเป็นผู้แทนครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการใช้หลักสูตรในห้องเรียน