วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียน – โรงเรียนบ้านระแว้ง

06 ธ.ค. 2566
172

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

นางเจะรอกีเยาะห์ ดือเระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระแว้ง นางนัสรีตา เจ๊ะซอ , รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระแว้ง และคณะครู ต้อนรับกรรมการประเมินการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ประเมินโดย นางซัลมา มะเกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 และการประเมินการอ่านเขียนผ่านไปด้วยดี ทางโรงเรียนบ้านระแว้ง ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วย…