วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

จัดทำคู่มือการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

24 พ.ย. 2566
104

ในวันที่ 21- 23 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นางอานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี และน.ส.พวงสุรีย์ วรคามิน รองผอ.โรงเรียนวรคามินอนุสรณ์ เข้าร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงแรมบียอนด์สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาฯกพฐ.เป็นประธานเปิดการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจาก 8 จังหวัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านงานวิชาการ ผู้แทนสถานศึกษานำร่อง ศึกษานิเทศก์ ภาคีเครือข่ายที่ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทำงานส่วนกลาง ในการประชุมนี้ได้แบ่งคณะทำงานเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 คณะทำงานเป็นผู้แทนนักวิชาการและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเรื่องการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และชุดที่ 2 คณะทำงานเป็นผู้แทนครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการใช้หลักสูตรในห้องเรียน

Google Drive Image