วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

เรียนรู้การทำเกษตรอย่างยั่งยืน ฝึกปฏิบัติการทำนาตามวิถีชีวิตของชาวนา

24 พ.ย. 2566
164

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566

นางราทิพย์ ขุนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย พร้อมด้วย นายอัสมีน มาลอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย และคณะครู โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดล การทำเกษตรอย่างยั่งยืน ได้ความรู้เกี่ยวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ ส่วนประกอบข้าว ประเภทของข้าว การปลูกข้าว รวมถึงการดูแลรักษาข้าว และฝึกปฏิบัติการทำนาตามวิถีชีวิตของชาวนา สามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในชีวิตจริงต่อไป