วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ OKRs

13 พ.ย. 2566
155

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครูผู้รับผิดชอบการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้ OKRs ของโรงเรียนบ้านเขาตูม สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากต้นสังกัด โดยนางสุรี สะหนิบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับนักวิชาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ทำให้สถานศึกษาตกผลึกเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบ OKRs โดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียน