วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

ติดตามกลไกการนิเทศแบบเสริมพลัง ครั้งที่ 2

02 พ.ย. 2566
33

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

นายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี , คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี และคณะวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี่ ร่วมจัดกิจกรรม “ประชุมเพื่อพัฒนาและติดตามกลไกการนิเทศ แบบเสริมพลัง ครั้งที่ 2” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษาจาก 6 หน่วยงานต้นสังกัด ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่วัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี และวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานตาม OKRs ที่สถานศึกษากำหนดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่ฯ โดยมี รองศาตราจารย์คณิตตา นิจจรัลกุล และทีมวิจัยย่อยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ เป็นทีมวิทยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี