วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ประชุมปฏิบัติการ TPACK สู่ SMART+I

31 ต.ค. 2566
96

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

นายสุริยา หมาดทิ้ง ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานร่วมกับทีมวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขี้ยนแผนการจัดการเรียนรู้ ให้กับผู้แทนครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 , 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในสถานศึกษานำร่องฯ เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติการทำจัดแผนการจัดการเรียนรู้เชื่อมโยงกรอบหลักสูตร Pattani Heritage โดยใช้แนวคิด TPACK สู่ SMART+I (สมรรถนะและคุณลักษณะเด็กปัตตานี) โดยมี รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ ลังข์ทอง รักษาการคณยดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานการอบรมผ่านระบขออนไลน์ นายวชิระ ดวงใจดี และรองศาตราจารย์คณิตตา นิจจรัลกุล เป็นวิทยากรหลัก ร่วมกับ ศน./นวก. หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานำร่องฯ เป็นพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมชยาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1