วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข เรียนรู้แบบโครงงาน

14 ก.ย. 2566
170

วันที่ 13 กันยายน 2566

นายปรีชา ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย มอบหมายนายอัสมีน มาลอ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบ ดำเนินโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนได้ดำเนินจัดฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน