วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

22 ส.ค. 2566
144

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

นายวิรัตน์ จันทร์งามผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้ต้อนรับ นางยุวารี สะมาแอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางมารียะ มูนีมูสี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางพรรณวดี แก้วนิมล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คณะกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ได้มาเยี่ยมชมการฝึกอาชีพ การทำถั่วเคลือบธัญพืช การทำดินปลูกเพื่อส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย