วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEPS ของครู สู่การสร้างสร้างสรรค์นวัตกรรมนักเรียน

11 ส.ค. 2566
189

วันที่ 5-6 สิงหาคม พ.ศ. 2566

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลปัตตานี เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ด้วยรูปแบบ Active Learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการกาศศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างต้นแบบในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกกิจกรรมระยะต้นน้ำ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยกระบวนการ “GPAS 5 STEPS” ของครูสู่การสร้างนวัตกรรมนักเรียน