วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

รับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปี 2566 (ก.ต.ป.น.)

10 ส.ค. 2566
135

วันที่ 8 สิงหาคม 2566

นายปรีชา ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย นายอัสมีน มาลอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย และคณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ให้การตอนรับคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน อย่างสูงสุด