วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

08 ส.ค. 2566
116

วันที่ 5 สิงหาคม 2566

ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการอบรม “นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเสริมสร้างสมรรถะด้วยหลากหลายวิธีสอนผ่าน LS – PLC และ Open – House : การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังสร้างสรรค์” ณ ห้องพญาตานี 1 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่และพัฒนาทักษะความเป็นนักนวัตกรให้แก่ครูในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ทั้ง 32 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย ศึกษานิเทศก์ / นักวิชาการศึกษาจากต้นสังกัดผู้แทนครูจาก 32 โรงเรียน เข้ารับการพัฒนาตามโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดปัตตานีเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ระยะที่ 2 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี