วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สู่กระบวนการคิด ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

27 ก.ค. 2566
137

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

คณะโค้ชงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา นำโดย ผศ.พรพิมล คีรีรัตน์ มาพบปะทีมขับเคลื่อนโรงเรียนพัฒนาตนเอง ถอดบทเรียนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองช้าง นายมะลาเซ็น อาสัน กล่าวว่า “เข้ามาบริหารจัดการโรงเรียนในปี 2563 เห็นศักยภาพของครูและบุคลากรที่มีความโดดเด่นและทำงานเก่ง มีทัศนะคติที่ดีต่อการทำงานการจัดและกำหนดภาระงานให้เหมาะสมเพื่อการกระจายอำนาจและมีเป้าหมายชัดเจน ครูที่มีประสบการณ์และความรู้สะสมจากการทำงาน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน การสร้างทีมย่อยตามภารกิจเพื่อรับผิดชอบงานช่วยให้งานพัฒนามีความเป็นไปได้ รวมถึงใช้ข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนางานให้สามารถดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการพัฒนางานและการสอนรายวิชา โดยมีการรับรู้และประเมินผลสัมฤทธิ์ในระดับจังหวัดที่ดีขึ้น”

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การช่วยนักเรียนที่มีสภาวะถดถอยในการเรียนรู้ การพัฒนาทีมงานและความรู้ของครู และการรับเลือกให้สาธิตการสอนในระดับจังหวัด ผู้บริหารมีบทบาทในการกำหนดและเพิ่มความรู้สึกเป็นเจ้าของงานให้กับทีมงาน และเกิดความยุ่งยากในการเปลี่ยนคนหากคนที่รับผิดชอบงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ทำให้สามารถดำเนินการแก้ปัญหาและพัฒนางานต่อไปได้เป็นอย่างดี ในส่วนของการสอน การใช้วิธี Active Learning ช่วยให้ครูสังเกตนักเรียนได้ชัดเจนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้รายบุคคล ทำให้สามารถเกิดการเรียนรู้ที่มีความก้าวหน้าและส่งเสริมการพัฒนาต่อไปในโรงเรียนแห่งนี้ ทั้งนี้การพัฒนาทีมงานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจเป็นสิ่งที่สำคัญในการกระจายอำนาจและมีส่วนร่วมในการบริหารงานในโรงเรียนอย่างเต็มที่ และเสนอแนวคิดในการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้กับโรงเรียนนี้ ซึ่งได้รับการยอมรับและเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดดังกล่าว