วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

25 ก.ค. 2566
161

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงาน , กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.ปัตตานี และที่มวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี โดย รศ.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณาจารย์ ร่วมดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการชับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี” เพื่อทำความเข้าใจกรอบหลักสูตร Pattani Heritage และ SMART+I ไปใช้ในสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ทั้ง 32 แห่ง ตลอดจนร่วมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2566-2568 อย่างยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์หรือนักวิชาการจากหน่วยงานต้นสังกัด , ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา , ครูหัวหน้างานวิชาการ และผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชบาทองสพป.ปัตตานี เขต 1