วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟ แลการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 7”

27 ก.ค. 2566
96

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนบ้านคลองช้าง นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “จิบกาแฟแลการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 7” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 โดย นำเสนอ ชาชัก : หนึ่งเอกลักลักษณ์แห่งปัตตานี โดยบูรณาการหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับกรอบหลักสูตร Pattani Heritage สู่การปฏิบัติด้วยการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย บ่งบอกถึงความหลากหลายมรดกทางวัฒนธรรม นักเรียนคิดค้นสูตรการผสมชา ลงมือทดลอง และปฏิบัติตามสูตรที่คิดค้น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดความรัก ความศรัทธา บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมรวมถึงความภาคภูมิใจต่อจังหวัดปัตตานี