วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้ OKRs สถานศึกษานำร่องขึ้นที่นวัตกรรมภารศึกษาจังหวัดปัตตานี

25 ก.ค. 2566
147

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานกับทีมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี นำทีมโดย ผศ.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ ผู้ช่วยอธิการดีฯ และที่มคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ OKRs และการนิเทศ ยกระดับ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี” เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช้แนวทางการบริหารในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ทั้ง 32 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย ศึกษานิเทศก์ /นักวิชาการจากต้นสังกัด , ผู้บริหารสถานศึกษา/รองผู้บริหารสถานศึกษา , ครูหัวหน้างานวิชาการ ณ ห้องประชุมจะบังติกอโรงแรม ชี.เอส.ปัตตานี