วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

งานชุมนุมยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2566

21 ก.ค. 2566
121

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์มิตรภาพที่ 148 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคม สร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ได้มอบหมายให้ นายวันสมาน หัดมัด ที่ปรึกษายุวเกษตรกรได้นำนักเรียน ตัวแทนยุวเกษตรกร เข้าร่วมงานชุมนุมยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มยุวเกษตรกร สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นจิตสำนึกรัก การเกษตร เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนางานยุวเยาวชนในภาคการเกษตร ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก สำหรับการดำเนิน กิจกรรมในครั้งนี้เรียบร้อยไปได้ด้วยดี