วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา

24 ก.ค. 2566
171

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 และนางนาซีเราะห์ สารีกามา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่148 ได้เข้าร่วมประชุม “การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ KRs และการนิเทศ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี” ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรม.ซี.เอ็ส.ปัตตานี