วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

โรงเรียนดี มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข เรียนรู้แบบโครงงาน

21 ก.ค. 2566
164

ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

นายปรีชา ศรีสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย นายอัสมีน มาลอง รอง.ผอ. และคณะครู ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่ลาน ได้มาตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์และให้ความรู้เที่ยวกันการดูแลสุขภาพช่องปาก และการป้องกันผุของนักเรียย ชั้น ป.1 และ ป.2 ทางโรงเรียนขอ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย