วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมตลาดนัดฝึกหัดค้าขายในรายวิชานักธุรกิจน้อย – โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

22 มิ.ย. 2566
246

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566

นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดฝึกหัดค้าขาย ในรายวิชานักธุรกิจน้อย โดยนักเรียนได้จำลองปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจขนาดย่อม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือตนเอง ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแล้ว ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม