วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

พื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

02 มิ.ย. 2566
161

นายแวอัดนาน แวดือแระ ผู้อำนวยการโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ให้การต้อนรับคณะ
ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีและนักวิชาการศึกษาจากสำนักงานเอกชน
อำเภอเมืองปัตตานี ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 และโครงการพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ซึ่งพบว่า โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมการเปิดภาค
เรียนทั้งในด้านกายภาพ บุคลากร และระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนที่เป็นระบบและในส่วน
โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่โรงเรียนเข้าร่วมก็สามารถดำเนินงานขับเคลื่อนได้ดี
รวมทั้งโรงเรียนได้สอบถามประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ทีมศึกษานิเทศก์จึงได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจ
ร่วมกันส่งผลให้โรงเรียน สามารถดำเนินงานที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนต่อไป