วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย : “กิจกรรม kids ดี สุขภาพดี”

25 พ.ค. 2566
173

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. มอ.ปัตตานี ร่วมกับ ศธจ.ปัตตานี ได้ลงพื้นที่
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยจัดกิจกรรม “Kids ดี สุขภาพดี” ตามโครงการพัฒนูาทักษะการเรียนรู้ ของ
เด็กบกพร่องในการเรียนรู้(LD) และกลุ่มเด็กสมาธิสั้น (ADHD) ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดย
เครือข่ายความร่วมมือ แบบพหุองค์กร ทางโรงเรียนขอขอบคุณ ศน.ฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์
ศน.ศธจ.ปัตตานี อาจารย์ และนักศึกษาจาก มอ.ปัตตานีทุกท่าน ที่ได้จัดกิจก่รรมให้กับนักเรียน
เข้าร่วมโครงการ และครูผู้รับผิดชอบโครงการได้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ ต่อไป