วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จัดโครงการมหกรรมวิชาการ

26 ก.พ. 2566
245

วันที่ 9-12 มกราคม 2566

โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จัดโครงการมหกรรมวิชาการ ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนำเสนอรูปแบบสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ส่วนระดับมัธยมศึกษานำเสนอ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการสิ่งประดิษฐ์ และซุ้มนิทรรศการความรู้ด้านวิชาการของสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกระตุ้น สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติ ทั้งเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของครูและนักเรียนสู่ สาธารณชน ให้ผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่นได้มาเที่ยวชมงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากนายพันเทพ สุวรรณชันธ์
ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีมหกรรมวิชาการ โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ครั้งที่ 12