วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนบ้านคลองช้างจัดประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

26 ก.พ. 2566
244

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนบ้านคลองช้าง เป็นโรงเรียนแกนนำ จัดประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม การใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนพัฒนาตนเอง กสศ. โดย รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ และทีมโค้ช มาให้ความรูในการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ของ
นักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ มีเครือข่ายโรงเรียนเข้าร่วม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและครูโรงเรียน
บ้านเขาวัง โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โรงเรียนบ้านดอนเค็ด โรงเรียนบ้านท่าเรือ โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ
โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ โรงเรียนบ้านกระเสาะ โรงเรียนบ้านบูดน โรงเรียนบ้านบูโกะ โรงเรียนตลาด
นัดบาเอ โรงเรียนอนุบาลยะรัง โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ และโรงเรียนบ้านเจะบาแน โดยโรงเรียนที่
เข้าร่วม ได้แนวทางในการสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ผ่านการขยายผลจาก
ประสบการณ์จริงของโรงเรียนแกนนำ ที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียน