วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านเขาตูมจัดกิจกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach)

25 ก.พ. 2566
239

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนบ้านเขาตูมได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเปรียบเทียบพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การเรียนการสอนในรูปแบบนี้ช่วยฝึกให้นักเรียนคิดเป็นขั้นตอนอย่างละเอียดถี่ถ้วนฝึกการใช้เหตุผล เพื่อประกอบการตัดสินใจการอธิบาย สิ่งต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล โดยมีการสังเกตเพื่อสะท้อนผลกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.รัชดา เชาวน์เสฎฐกุล , ดร.อริษา มูลศรี (อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) เจ้าหน้าที่กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ผู้ปกครอง
กรรมการสถานศึกษา ร่วมถึงผู้บริหารและครูของโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน