วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

ประชุมสะท้อนข้อมูลผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัดตานี

27 ม.ค. 2566
168

ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 นายพันเทพ สุวรรณขันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวอามีเนาะ แยนา

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน , นายดันนียาล สารี , นางสาวนิรามัย นิเดร์หะ ศึกษานิเทศก์ และนางสาวเจ๊ะนูรียานี เจ๊ะกาเดร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศธจ.ปัตตานี ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนข้อมูลผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาในการขับเคลื่อน

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานีในส่วนของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ให้กับ

คณะผู้ประเมินอิสระจากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในประเด็นผลการ

ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 รอบ 2 ณ โรงเรียน บ้านเขาตูม

สังกัด อบจ.ปัตตานี และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2