วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

จังหวัดปัตตานีรับการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

26 ก.ย. 2565
175

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปีตตานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ภาคีเครือข่าย และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลในการรับการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จากหน่วยงานอิสระ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

และในวันที่ 20 กันยายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปีตตานี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีและบุคลากรจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปีตตานี ร่วมลงพื้นที่รีบการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จากหน่วยงานอิสระ
(มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านระแว้ง สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 และโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ สังกัด สช.ปัตตานี